Общи условия за преводачески услуги на „Лекса-М“ ЕООД

 Настоящите Общи условия са неразделна част от СПОРАЗУМЕНИЕ-ПРОТОКОЛ С КЛИЕНТА за предоставяне преводачески услуги, наричан по-долу „ СПОРАЗУМЕНИЕ С КЛИЕНТА”. При несъответствие между разпоредбите на Общите условия и конкретното СПОРАЗУМЕНИЕ С КЛИЕНТА, се прилагат разпоредбите на сключеното индивидуално СПОРАЗУМЕНИЕ С КЛИЕНТА за предоставяне преводачески услуги. При липса на СПОРАЗУМЕНИЕ С КЛИЕНТ отношенията между страните се уреждат съгласно настоящите Общи условия.

I.  ДАННИ ЗА ПРЕДОСТАВЯЩИЯ ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

„ЛЕКСА-М” ЕООД, с адрес на управление и кореспонденция: София, ул. Славянска 18А, е дружество оторизирано да извършва официални преводи на документи и книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език, съгласно сключен ДОГОВОР с МВнР № 1963, наричано по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ.
.
II.  ПРЕДОСТАВЯНИ УСЛУГИ

„ЛЕКСА-М” ЕООД предлага следните услуги:
– писмен превод;
– легализация на официални документи;
– – устен превод
– консекутивен превод;
– симултанен превод;
– езикова локализация;
Писмен превод:
Чл. 1 Преводът се извършва от квалифициран преводач, след което се проверява за фактологически грешки.
Чл. 2 При възлагане на превода КЛИЕНТЪТ предоставя начина за изписване на съкращения, имена (лични, на търговски дружества, юридически и физически лица), интелектуални продукти и термини, които могат да бъдат спорни. За целите на точния превод, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ ползва предоставената му информация по своя преценка. При липса на такава информация, ги превежда смислово, или ги изписва съгласно Закона за транслитерацията, или ги оставя без превод. КЛИЕНТЪТ е длъжен да предоставя четливи документи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
.Чл. 3 Ако преводът съдържа специфична терминология, КЛИЕНТЪТ предоставя терминологичен речник. В противен случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ я превежда по своя преценка
Чл. 4. Писмените преводи се таксуват на стандартна страница по БДС, ( 1800 символа с интервалите ). Минималният обем, който се таксува, е 1 страница.
Редакция:
Чл. 5 Редакцията се извършва от експерт за съответния език и се предлага като допълнителна услуга ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже редакция на преведени документи и други книжа.
Легализация:
Чл. 6 Информация за реквизитите на документите за легализация, както и друга специфична информация относно заверките и легализацията, се предоставят само в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
Чл. 7. Легализацията е отделна услуга и не включва цената на писмения превод.
Чл. 8. Сроковете за легализация са приблизителни. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за забава, както и при отказ на институциите за легализиране на документа. При отказана легализация, не по вина на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, той е длъжен да върне оригиналния документ, като приспадне стойността на направените разходи.
Устен превод:
Чл. 9 КЛИЕНТЪТ е длъжен да предостави информация за времетраенето, мястото, езика и областта на превод, както и помощни материали, и терминология. В противен случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не носи отговорност за качеството на устния превод.
Чл. 10 За устен превод се счита времето, през което е ангажиран преводача, независимо дали извършва превод или не.
Чл. 11 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ може да откаже устен превод, ако не получи потвърждение в предварително договорения срок в офертата.
Чл. 12 Минималното време за таксуване на устен превод е един час
Локализация:
Чл. 13 Услугата локализация е по договаряне и е отделно от цената на превода
Чл. 14 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да откаже локализация на вече преведени документи и други книжа.

III.  ПРЕДОСТАВЯНЕ И ПРИЕМАНЕ НА ОФЕРТА

Чл. 15. КЛИЕНТЪТ може да поиска оферта
– по телефон;
– в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– чрез електронните пощи на фирмата
Чл. 16 КЛИЕНТЪТ се задължава да предостави следната информация, за изготвяне на офертата:
• – име, електронна поща, телефон;
• – материал за превод;
• – език от който ще се превежда;
• – език на който ще се превежда;
• – допълнителни забележки и изисквания, ако има такива;
• – срок за изпълнение;
Чл. 17 КЛИЕНТЪТ ще получи офертата в рамките на работния ден. на посочената от него електронна поща или на място в офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.
ОФЕРТАТА за превод съдържа:
• – дата;-
• – срок за изпълнение;
• – цена за една стандартна страница,
• – приблизителна обща цена;
• – начини на плащане и доставка;
Чл. 18. КЛИЕНТЪТ може да приеме офертата в рамките на 5 /пет/ дни (освен, ако не е договорено друго). След този срок е необходимо ново запитване.
Чл. 19 С приемане на офертата, КЛИЕНТЪТ декларира, че приема клаузите на настоящите Общи условия.
Чл. 20. След приемане на офертата КЛИЕНТЪТ се задължава да сключи СПОРАЗУМЕНИЕ за предоставяне на преводачески услуги. В противен случай, отношенията между КЛИЕНТА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ се уреждат според разпоредбите на настоящите Общи условия

IV.  СПОРАЗУМЕНИЕ-ПРОТОКОЛ С КЛИЕНТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ПРЕВОДАЧЕСКИ УСЛУГИ

Чл. 21. В случаите, когато приемането на поръчката се извършва чрез изпращане на електронно съобщение, КЛИЕНТЪТ може да получи СПОРАЗУМЕНИЕТО-ПРОТОКОЛ С КЛИЕНТА по посочен от него начин.
Чл. 22 КЛИЕНТЪТ се задължава да изпрати на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ подписаното СПОРАЗУМЕНИЕ в рамките на един до три дни от датата на получаването му, в зависимост от бързината на поръчката. Предаването и приемането на материали и на всякакви документи свързани с изпълнението на поръчката, и на готовите материали (превод, легализиран документ и др.) се осъществява в офиса на фирмата, по електронна поща, чрез куриер или по друг начин., конкретно избран и посочен изрично в споразумението с клиента. Получателят на материалите по поръчката, се задължава да потвърди получаването им със своя подпис или с обратно електронно писмо.
Чл. 23 С подписване на СПОРАЗУМЕНИЕТО, КЛИЕНТЪТ декларира, че безусловно приема разпоредбите на настоящите Общи условия, като неразделна част от него.

V.  НАЧИНИ НА ЗАПЛАЩАНЕ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА УСЛУГА

Чл. 24 КЛИЕНТЪТ дължи заплащане на 60% от договорената цена преди започване на поръчката, а останалите 40% при предаването на превода
Чл. 25 Предоставената услуга може да бъде заплатена брой, в офис на КЛИЕНТА или по банков път, както и с наложен платеж при използване на куриерски услуги;
Чл. 26 Срок за заплащане на оставащото възнаграждение /40%/:
• – в момента на получаване на превода, когато се заплаща в брой;
• – – по банков път – в три дневен срок от получаване на фактурата;
• – към момента на получаване на превода при заплащане с наложен платеж;

VI.  НЕУСТОЙКА
Чл. 27 В случай, че КЛИЕНТЪТ не изплати дължимите суми в сроковете, посочени в глава Vот настоящите Общи условия, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 % върху дължимата сума за всеки просрочен ден, но не повече от 20 % от дължимата сума по поръчката.
Чл. 28 КЛИЕНТЪТ изпада в забава без да се изисква изпращане на известие или покана от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VII.  СРОК ЗА ПРЕВОД
Чл. 29 Ако в СПОРАЗУМЕНИЕТО – ПРОТОКОЛ С КЛИЕНТА за предоставяне на превод по електронен път не е изрично упоменат денят на предоставяне и крайния срок за предаване на превода, то за начало на срока се счита датата, на която ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е получил материала за превод.
Срокове за писмен превод по норматив:
• Обикновена поръчка: 5 стандартни страници на ден – по ценовата листа;
• Бърза поръчка: 7 стандартни страници за 24 часа + 50% върху основната цена;
• Експресна поръчка: 1 стандартна страница за 2 часа: + 100% върху основната цена.

VIII.  ПОЛУЧАВАНЕ НА ГОТОВИЯ ПРЕВОД
Чл. 30 КЛИЕНТЪТ може да получи готовия превод
– от офиса на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;
– на посочената електронна поща;
– чрез куриер /КЛИЕНТЪТ поема риска за случайното загубване или увреждане, както и разходите по доставката./
Чл. 31 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя на КЛИЕНТА готовия превод след подписване на ПРИЕМНО – ПРЕДАВАТЕЛЕН ПРОТОКОЛ И СПОРАЗУМЕНИЕ-клиент за предоставени преводачески услуги
Чл. 32 Разходите за куриерски услуги са за сметка на КЛИЕНТА.
Чл. 33 При тираж на готов превод всяко допълнително заверено копие се заплаща отделно – 10% от стойността на превода, освен ако не е договорено друго.
IX.  РЕКЛАМАЦИЯ
Чл. 34. КЛИЕНТЪТ може да направи рекламация на превода в 5- дневен срок, считано от датата на получаване на превода
Чл. 35 КЛИЕНТЪТ се задължава да посочи текста, с които не е съгласен. В този случай ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ предоставя проблемния текст на независим преводач, за редакция.
Чл. 36 Предоставянето на превода на независим преводач не включва цялостна редакция на преведения текст. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не се задължава да коригира готовият превод съобразно направената рекламация
Чл. 37 КЛИЕНТЪТ трябва да предостави разумен срок за рекламациите. В противен случай за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, отпада отговорността за корекция на рекламациите
Чл. 38 Разходите за независимия преводач са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 39 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не дължи намаление или отстъпка от цената при рекламация
X.  КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ
Чл. 40 Страните се задължават да пазят търговската тайна и други данни, факти, сведения и обстоятелства, във връзка с изпълнението на поръчката по това Споразумение, включително и след неговото изпълнение или прекратяване.
XI.  ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ
Чл. 41.. Всички права върху интелектуалната собственост в предоставените материали за превод остават в собственост на КЛИЕНТА, като той разрешава на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да ги съхранява и използва за целите на превода. Всички права върху интелектуалната собственост на преводите остават във владение на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, освен ако не бъде изрично посочено друго в – СПОРАЗУМЕНИЕТО – ПРОТОКОЛ – КЛИЕНТА.
XII.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ
Чл. 42 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава

– Да осигури изпълнители с необходимата квалификация.
– Да изпълнява поръчките съгласно договорените срокове и цени.
– Да предоставя, при желание от страна на КЛИЕНТА, информация за текущото изпълнение на поръчката.
– Да съхранява всички получени от КЛИЕНТА съпътстващи материали и да ги върне след приключване на превода.
– Да издава на КЛИЕНТА необходимите документи, за да бъдат извършени плащанията.

Чл. 43 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право

– Да получава от КЛИЕНТА всички необходими материали във връзка с изпълнението на поръчката, както и допълнителна (разяснителна) информация, за специфични изисквания на КЛИЕНТА.
– ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да спре превода, ако КЛИЕНТЪТ е предоставил неточна или недостатъчна информация, което прави изпълнението му невъзможно. В случай на прекратяване на поръчката КЛИЕНТЪТ заплаща изпълнената част от нея.
– Да извършва всички необходими законни действия във връзка с изпълнението на поръчките за превод и/или легализация на документи.
– Да не започва изпълнението на следваща поръчка, ако не бъдат спазени уговорените срокове и начин на заплащане

XIII.  ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

Чл. 44 КЛИЕНТЪТ се задължава:
– Да предоставя на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ всички необходими материали, касаещи изпълнението на поръчките.
– Да оказва съдействие при текущото изпълнение на поръчките по въпроси от неговата компетентност.
– Да извърши плащанията в уговорените срокове, като за целта подпише и/или представи необходимите за това документи.
– При отказ от страна на КЛИЕНТА да получи изготвените документи, той дължи на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ договорената сума за изпълнението на поръчката, като за отказ на КЛИЕНТА ще се счита и неявяването му за получаване на готовите документи в уговорения в Приемно-предавателен протокол – клиент срок или в даден му с писмена покана от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ допълнителен срок.

Чл. 45. КЛИЕНТЪТ има право:

– Да иска и да получава информация от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ във всеки момент за изпълнението на конкретна поръчка.
– Да получава от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите документи за извършване на плащанията.
– КЛИЕНТЪТ има право да спре изпълнението на възложената поръчка, след отправено писмено предупреждение. В този случай КЛИЕНТЪТ заплаща изпълнената част от възложената поръчка.
XIV.  ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 46 Възникналите между страните спорове се решават с взаимни преговори, а ако не се постигне съгласие, се отнесат до компетентния съд в Република България. Чл. 47 За неуредените въпроси в настоящите Общи условия и СПОРАЗУМЕНИЕТО – ПРОТОКОЛ С КЛИЕНТА се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.
Чл. 48 При сключване на международно СПОРАЗУМЕНИЕ С КЛИЕНТ между КЛИЕНТА и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ приложимото право е българското.
Чл. 49 Настоящите Общи условия са неразделна част от сключеното СПОРАЗУМЕНИЕ – ПРОТОКОЛ С КЛИЕНТА за предоставяне на преводачески услуги.
Чл. 50 Настоящите Общи условия са достъпни на интернет страницата на изпълнителя на адрес: http://www.lexa-m.com/